Geniet

van de natuur en kom helemaal tot rust

alpaca country logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alpaca Country

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en groepsactiviteit die betrekking heeft op door Alpaca Country te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘’de klant’’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Alpaca Country alpaca activiteiten of producten afneemt bij Alpaca Country.

1.3 Van deze voorwaarden slechts kan worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Alpaca Country, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2.2 Eerst door schriftelijk (order)bevestiging van Alpaca Country of door feitelijk uitvoering door Alpaca Country komt een overeenkomst tot stand.

2.3 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Alpaca Country.

2.4 Kennelijke verschrijvingen en of vergissingen in de aanbiedingen van Alpaca Country ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering
3.1 Alpaca Country doet haar uiterste best de Alpaca-groepsactiviteit of het alpaca product naar behoren en verwachting te leveren.

3.2 De klant neemt geheel op eigen risico deel aan de Alpaca-groepsactiviteiten, zoals de alpaca ‘Meet, Greet & Feed’ en alpaca wandelingen, Yogalessen etc.

3.3 De klant dient altijd de aanwijzingen van het personeel van Alpaca Country op te volgen.

4. Tarieven
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de gekozen alpaca activiteit door eventuele extra wensen van de klant zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

5. Boekingen
5.1 Groepsactiviteiten kunnen alleen online – via onze website- worden geboekt.

5.2 Boekingen zijn definitief wanneer het volledige bedrag is ontvangen op het rekeningnummer van Alpaca Country.

5.3 Groepsactiviteiten meer dan 10 personen dient de klant in overleg te gaan met Alpaca Country. Alpaca Country zal schriftelijk de reservering bevestigen alsmede de prijs. Reservering/boeking zijn definitief wanneer vooraf 50% van het totale bedrag vooruit is betaald.

6. Bevestiging
6.1 Voor de groepsactiviteit krijg je een bevestiging per email met daarin aanvullende informatie.

7. Betaling
7.1 Betalingen vinden grotendeels online plaats. Indien anders is overeengekomen, vindt betaling op factuur plaats dan hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

7.2 Groepsactiviteiten worden online bij de boeking, op rekening van Alpaca Country te zijn voldaan, vóór aanvang van de activiteit. Onze prijzen zijn inclusief BTW.

7.3 Indien de klant vooruitbetaling weigert is Alpaca Country bevoegd de reservering of overeenkomst te ontbinden.

8. Annuleren
8.1 Alpaca Country hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden als je onverhoopt niet kan deelnemen aan de groepsactiviteit waarvoor de klant zich heeft opgegeven: tot 3 dagen voor de activiteit kun je via de link in de bevestigingsmail annuleren. Wij geven geen geld terug maar een betalingscode/tegoedbon waarop de klant een nieuwe online boeking kunt maken.

8.2 Binnen 3 dagen voor de activiteit kan de klant eventueel zelf het gekochte kaartje aan iemand anders “verkopen” Alpaca Country geeft binnen deze tijd van annulering geen nieuwe datum mogelijkheid.

9 Cadeaubonnen
9.1 Onze cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig, tenzij specifiek anders vermeld. Klanten kunnen cadeaubonnen online gebruiken voor het reserveren van een doordeweekse Meet, Greet & Feed. De cadeaubon geeft de klant geen recht op geld. Bij niet volledige besteding van de waarde van de cadeaubon geldt geen restitutie.

10 Tegoedbonnen
10.1 De tegoedbonnen zijn niet onbeperkt geldig, de vervaldatum wordt specifiek op de bon vermeld bij. Bij niet volledige besteding van de waarde van de bon geldt geen restitutie. De tegoedbon is zowel doordeweeks als in het weekend te besteden.

11 Aanvangstijd
11.1 Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd aanwezig bent. Wanneer je 10 minuten te laat bent, kan je helaas niet meer deelnemen aan de groepsactiviteit.

11.2 Kom ook niet veel te vroeg, want dan zijn wij nog niet klaar om je te ontvangen.

12 Kledingvoorschriften
12.1 Zorg ervoor dat je kleding is aangepast aan de activiteit waaraan je deelneemt en aan de weersomstandigheden, de activiteiten gaan ook gewoon door met regen.

13 Aansprakelijkheid
13.1 Alpaca Country aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek of deelname aan een groepsactiviteit.

13.1 Alpaca Country is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het personeel van Alpaca Country.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Alpaca Country zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Alpaca Country aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw.)

13.3 Alpaca Country is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13.4 Alpaca Country kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van deze instructies. Ook kan Alpaca Country en personeel nooit aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of schade aan goederen van deelnemers aan de activiteiten.

13.5 Alpaca Country is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

14 Alpaca’s
14.1 Als gast van Alpaca Country ben je vooral bij onze alpaca’s te gast. Alpaca’s zijn leergierig, intelligent en sensitief. Om zoveel mogelijk plezier te beleven, is het volgende belangrijk: luister goed naar de instructies die je van ons krijgt.

14.2 Voer de alpaca’s alleen het voer wat door Alpaca Country wordt verstrekt.

14.3 Laat nooit afval of etensresten achter.

14.4 Gedraag je rustig, schreeuw niet en jaag de dieren niet na.

14.5 Roken is verboden op het gehele terrein.

14.6 Bij wangedrag in welke vorm dan ook zullen wij je verzoeken het terrein te verlaten. Voor restitutie van je betaling kom je dan niet in aanmerking.

15 Honden
15.1 Honden zijn niet toegestaan.

16 Leeftijden
16.1 Alpaca Country is voor alle leeftijden toegankelijk maar er dient wel gelet te worden op het soort activiteit.

16.2 Het wandelen met alpaca’s is niet mogelijk voor kinderen onder de 6 jaar. Kinderwagens zijn dan ook niet toegestaan.

16.3 Voor het wandelen voor kinderen onder de 12 jaar = 1 kind per 1 volwassene. Dit moet ter alle tijde gemeld worden in het opmerkingsveld bij de boeking. Bij het niet vermelden behoud Alpaca Country het recht om extra meegebrachte deelnemers te weigeren.

17 Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ’naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

17.2 Op een met de klant gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Alpaca Country ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Oosterhout, 1 maart 2023

Alpaca Country | Seterseweg 4 | 4903 RV Oosterhout